Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Lịch sử phát triển sản phẩm > R79 > Bổ sung mẫu CSDLQG của cấp THPT và bổ sung danh mục các file CSDLQG các cấp khác

Bổ sung mẫu CSDLQG của cấp THPT và bổ sung danh mục các file CSDLQG các cấp khác

1. Mục đích
Nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi được dữ liệu sang CSDL của Bộ giáo dục và đào tạo theo yêu cầu của công văn số 1527/BGDĐT-CNTT ra ngày 17/04/2018 cho cấp trung học phổ thông
2. Chi tiết thay đổi
 • Từ phiên bản R79:
  • Phần mềm cho phép xuất khẩu file dữ liệu về Lớp, Học sinh, Giáo viên và Kết quả đánh giá học tập đã quản lý ở phần mềm QLTH.VN tại cấp THPT để nhập khẩu vào phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục. 
  • Bổ sung các danh mục như Trạng thái cán bộ, Chức vụ, Hình thức hợp đồng, Nhiệm vụ kiêm nhiệm, Môn dạy, Chuyên môn nghiệp vụ trên các file xuất khẩu dữ liệu Giáo viên của cấp Mầm non, Tiểu học và THCS.
  • Bổ sung file Mẫu rút gọn và Mẫu đầy đủ khi xuất khẩu file Giáo viên.
1. Phần mềm cho phép xuất khẩu file dữ liệu về Lớp, Học sinh, Giáo viên và Kết quả đánh giá học tập đã quản lý trên phần mềm QLTH.VN tại cấp THPT để nhập khẩu vào phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về Giáo dục.
 • Sau khi khai báo đầy đủ các thông tin về lớp học, học sinh, giáo viên hay thực hiện tổng hợp kết quả đánh giá học tập
 • Vào Báo cáo, chọn Xuất khẩu CSDL quốc gia.

 • Tích chọn vào ô Kết quả học tập.
 • Chọn Tuỳ chọn xuất khẩu cho dữ liệu về kết quả học tập: Giữa học kỳ I, Học kỳ I, Giữa học kỳ II, Cả năm.
 • Lựa chọn xuất khẩu: Mỗi khối trên 1 danh sách hoặc Mỗi lớp trên 1 danh sách.

 • Nhấn Đồng ý.
 • Phần mềm đang thực hiện xuất khẩu dữ liệu ra file excel.

 • Phần mềm sẽ tải về file có đuôi .zip. Anh/chị giải nén để lấy các file.

 • Ví dụ, mở file CSDLQG_TongKetHocKyI_Khoi lop 10. Anh/chị có thể nhập thêm các thông tin khác chưa có dữ liệu để nhập khẩu vào phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia.

 • Chọn sang sheet Hướng dẫn để xem hướng dẫn nhập liệu các cột.    
 • Lưu ý: Các giá trị bôi đỏ trong các ô thông tin là các giá trị không thuộc danh mục của Cơ sở dữ liệu quốc gia (STT, Mã lớp, Mã học sinh, Họ tên, Ngày sinh), đơn vị cần nhập lại thông tin trong combo để nhập liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia 
2.  Bổ sung các danh mục như Trạng thái cán bộ, Chức vụ, Hình thức hợp đồng, Nhiệm vụ kiêm nhiệm, Môn dạy, Chuyên môn nghiệp vụ trên file xuất khẩu dữ liệu Giáo viên của cấp Mầm non, Tiểu học và THCS.
 • Vào Báo cáo\Xuất khẩu CSDL quốc gia
 • Tích chọn vào ô Giáo viên
 • Sau khi thực hiện giải nén file .zip vừa tải về, trên file excel sẽ bổ sung các danh mục
3.  Tại các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS bổ sung file Mẫu rút gọn và Mẫu đầy đủ khi xuất khẩu file Giáo viên sang dữ liệu cơ sở dữ liệu quốc gia.

Xem thêm