Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Trang tin tức > Đổi mật khẩu

Đổi mật khẩu

1. Mục đích
Giúp người dùng có thể dễ dàng thay đổi mật khẩu ngay tại màn hình trang tin tức.
2. Các bước thực hiện:
Có 2 cách thay đổi mật khẩu:
Cách 1:
1. Tại màn hình Tin tức, nhấn vào chữ "tại đây" trên dòng thông báo.

2. Nhập Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới, Xác nhận mật khẩu.
3. Nhấn Đồng ý.

Cách 2:
1. Nhấn biểu tượng Avartar\Thay đổi mật khẩu.
2. Nhập Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới, Xác nhận mật khẩu. 
3. Nhấn Đồng ý.Xem thêm