Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Lịch sử phát triển sản phẩm > R80 > Giáo viên muốn phân biệt học sinh được miễn giảm với học sinh thường đồng thời không tính điểm tổng kết, tỷ lệ đạt của các học sinh này

Giáo viên muốn phân biệt học sinh được miễn giảm với học sinh thường đồng thời không tính điểm tổng kết, tỷ lệ đạt của các học sinh này

1. Mục đích
Giúp giáo viên có thể dễ dàng phân biệt được học sinh được miễn giảm môn học với học sinh bình thường đồng thời không thực hiện tính điểm tổng hợp kết quả hay tính tỉ lệ đạt cho các học sinh này.
2. Các bước thực hiện
  • Trước phiên bản R80, phần mềm QLTH.VN cho phép ghi nhận những học sinh được miễn môn học dưới hình thức gạch chân tuy nhiên trong trường hợp có học sinh chuyển đi thì lại bị nhầm lẫn hai trường hợp này với nhau. Ngoài ra, phần mềm vẫn mặc định điểm tổng kết cho học sinh đó là Không đạt làm ảnh hưởng tới kết quả tổng kết, thống kê hay báo cáo về môn học có học sinh được miễn giảm.
  • Từ phiên bản R80, phần mềm cho phép ghi nhận rõ ràng cho những học sinh được miễn giảm môn học đồng thời khi tính điểm tổng kết cho học sinh thì không tính đến môn học được miễn giảm.
    • Sau khi ghi nhận học sinh được miễn giảm một môn học nào đó

  • Cuối học kỳ, cuối năm khi tổng kết thì môn học được miễn giảm sẽ không phải ghi nhận kết quả và học sinh sẽ được ghi chú là miễn giảm 

Lưu ý:
  • Với những học sinh được miễn giảm 1 kì học trong năm thì khi thực hiện tổng kết điểm cả năm sẽ lấy theo kết quả theo kì còn lại (kì không được miễn giảm)
  • Khi xuất khẩu bảng điểm tổng kết để nộp cho cơ sở dữ liệu quốc gia thì những học sinh được miễn giảm môn học sẽ được hiển thị là Đạt cho các môn học miễn giảm.
  • Khi in sổ học bạ thì những học sinh được miễn giảm môn học sẽ được hiển thị là Miễn


Xem thêm