Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý khoản thu > Quản lý thu > Lập đợt thu

Lập đợt thu

Giúp kế toán thiết lập các thông tin và các khoản thu, thời gian, phạm vi của đợt thu đồng thời có thể quản lý và theo dõi được số buổi tồn của học sinh một cách nhanh chóng và tiện lợi. Có thể thực hiện lập đợt thu theo 1 trong 2 trường hợp sau đây:

Xem thêm