Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Lịch sử phát triển sản phẩm > R80 > Kế toán muốn khi vào danh sách đăng ký khoản thu/Bảo hiểm y tế với hình thức là Khác thì không hiển thị số tiền

Kế toán muốn khi vào danh sách đăng ký khoản thu/Bảo hiểm y tế với hình thức là Khác thì không hiển thị số tiền

1. Mục đích
Giúp kế toán phải không theo dõi chi tiết số tiền đóng của học sinh khi tham gia bảo hiểm y tế ngoài trường.
2. Các bước thực hiện
  • Trước phiên bản R80, khi kế toán lập danh sách đăng ký thu bảo hiểm y tế với hình thức tham gia là khác thì trên phần mềm vẫn hiển thị thông tin về số tiền thu gây ra khó khăn cho kế toán trong quá trình theo dõi các khoản thu.
  • Từ phiên bản R80, khi kế toán lập danh sách đăng ký thu với khoản thu là bảo hiểm y tế có hình thức thu khác (ngoài trường) thì chương trình sẽ không hiển thị thông tin số tiền.
    • Vào menu Lập kế hoạch thu\Danh sách đăng ký các khoản thu
    • Tại tab Bảo hiểm y tế, lựa chọn học sinh cần đóng khoản thu là bảo hiểm y tế.
    • Tích chọn Hình thức tham gia là Khác (ngoài trường)

    • Nhấn Cất. Phần mềm không hiển thị thông tin tại cột Số tiền


Xem thêm