Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Lịch sử phát triển sản phẩm > R80 > Kế toán muốn thống kê kết quả thu tiền của từng khoản thu theo khoảng thời gian nhất định

Kế toán muốn thống kê kết quả thu tiền của từng khoản thu theo khoảng thời gian nhất định

1. Mục đích
Giúp kế toán có thể nhanh chóng thống kê được kết quả thu tiền của từng khoản thu trong khoảng thời gian nhất định để báo cáo với hiệu trưởng về tình hình thu hay đổi chiếu số liệu với các bên liên quan.
2. Các bước thực hiện
  • Trước phiên bản R80, phần mềm đã đáp ứng in báo cáo danh sách học sinh nộp phí lệ phí nhưng chi tiết theo từng khoản thu của học sinh mà không chi tiết theo ngày tháng; in danh sách thu phí, lệ phí (mẫu chi tiết khoản thu) nhưng không thể lựa chọn được thời gian muốn in báo cáo nên chưa đáp ứng được nhu cầu của kế toán.
  • Từ phiên bản R80, trên báo cáo thống kê về kết quả thu tiền phần mềm bổ sung tùy chọn in chi tiết theo thời gian.
    • Vào menu Báo cáo\Danh sách học sinh đã nộp tiền
    • Trên tham số báo cáo chọn thời gian cần in và tích chọn In chi tiết theo khoản thu

    • Nhấn Đồng ý.


Xem thêm