Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Lịch sử phát triển sản phẩm > R80 > Khi thu phí theo lớp, kế toán muốn không thu cho một số học sinh

Khi thu phí theo lớp, kế toán muốn không thu cho một số học sinh

1. Mục đích
Giúp kế toán có thể nhanh chóng xác nhận không thu tiền cho một hoặc một số học sinh.
2. Các bước thực hiện
 • Trước phiên bản R80, khi thực hiện thu phí theo lớp với những học sinh nào chưa thu được thì kế toán sẽ phải sửa số thực thu về không cho các khoản phải thu hoặc bỏ tích các khoản thu đó. Khi đợt thu có nhiều khoản thì kế toán đang phải thực hiện nhiều lần bỏ tích, việc này rất gây mất thời gian cho kế toán.
 • Từ phiên bản R80, kế toán có thể nhanh chóng loại bỏ những học sinh chưa nộp tiền ra khỏi danh sách đã thu.
  • Vào menu Quản lý thu\Thu theo lớp 
  • Lựa chọn lớp cần thu, nhấn Thu tiền. Chương trình ngầm định thu tiền cho tất cả các học sinh trong lớp.
  • Bỏ tích chọn với học sinh nào chưa nộp bất kỳ khoản nào. 

  • Với học sịnh đã nộp nhưng chưa đầy đủ thì bỏ tích chọn khoản thu chưa nộp hoặc nhập số tiền thực thu
  • Nhấn Xác nhận thu


Xem thêm