Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp  > Câu hỏi thường gặp khác > Làm thế nào để chuyển dữ liệu từ dùng thử nghiệm sang chính thức?

Làm thế nào để chuyển dữ liệu từ dùng thử nghiệm sang chính thức?

1. Câu hỏi
Khi muốn chuyển dữ liệu từ dùng thử nghiệm sang dùng chính thức thì làm như thế nào?
2. Các bước thực hiện
1. Đăng nhập vào phần mềm QLTH.VN của đơn vị
2. Tại màn hình trang chủ, nhấn vào vào chữ vào đây tại dòng thông báo

Lưu ý: Trong trường hợp đơn vị muốn xóa toàn bộ dữ liệu cũ để thiết lập lại từ đầu thì anh/chị nhấn vào dòng Thiết lập lại dữ liệu. Chương trình sẽ tự động xóa toàn bộ dữ liệu cũ của đơn vị.

Xem thêm