Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp  > Câu hỏi thường gặp khác > Làm thế nào để đổi mật khẩu

Làm thế nào để đổi mật khẩu

1. Câu hỏi
Để thay đổi mật khẩu đăng nhập vào dữ liệu, Cán bộ giáo viên thực hiện như thế nào?
2. Các bước thực hiện
1. Đăng nhập vào phần mềm QLTH.VN của đơn vị
2. Tại biểu tượng ảnh đại diện nhấn Thay đổi mật khẩu 
3. Nhập thông tin: Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới, Xác nhận mật khẩu.
4. Nhấn Đồng ý.


Xem thêm