Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Lịch sử phát triển sản phẩm > R79 > Nhà trường muốn lập báo cáo về công khai tài chính thu tiền ăn và chi tiền lương thực thực phẩm để báo cáo cho phụ huynh biết và báo cáo chất lượng thực phẩm

Nhà trường muốn lập báo cáo về công khai tài chính thu tiền ăn và chi tiền lương thực thực phẩm để báo cáo cho phụ huynh biết và báo cáo chất lượng thực phẩm

1. Mục đích
Giúp các bộ phận bán trú các trường có thể nhanh chóng lập được báo cáo về công khai tài chính thu tiền ăn và chi tiền lương thực, thực phẩm cho phụ huynh biết và báo cáo về chất lượng thực phẩm để cán bộ y tế có thể kiểm tra.
2. Các bước thực hiện
  • Từ phiên bản R79, phần mềm cho phép in báo cáo công khai tài chính và báo cáo chất lượng thực phẩm
  • Các bước thực hiện như sau:
    • Sau khi thực hiện khai báo các thông tin về Thực đơn và lập Thực đơn tuần
    • Chọn menu Bán trú\Phiếu đi chợ
    • Chọn biểu tượng In  lựa chọn báo cáo: Bảng công khai tài chính

  • Tại Phiếu đi chợ, chọn biểu tượng dấu mũi tên và chọn Phiếu tiếp nhận và kiểm tra chất lượng thực phẩm 

Xem thêm