Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp  > Câu hỏi thường gặp khác > Quên mật khẩu làm như thế nào

Quên mật khẩu làm như thế nào

1. Câu hỏi
Khi cán bộ giáo viên quên mật khẩu đăng nhập vào phần mềm thì làm như thế nào để có thể lấy lại mật khẩu
2. Trả lời
Cán bộ giáo viên có thể lấy lại mật khẩu khi gặp 1 trong 2 trường hợp sau đây.
3. Các bước thực hiện
3.1. Lấy lại mật khẩu khi đã có địa chỉ email
1. Tại màn hình đăng nhập.
2. Nhấn Quên mật khẩu.

3. Thực hiện khai báo thông tin Lấy lại thông tin mật khẩu.
4. Nhấn Lấy lại mật khẩu.

5. Phần mềm hiển thị thông báo về việc lấy lại mật khẩu qua địa chỉ email.
6. Vào email đã đăng ký, đọc và làm theo hướng dẫn.

7. Trên giao diện Thay đổi mật khẩu, nhập Mật khẩu mới, Xác nhận mật khẩu và nhấn Đồng ý để thay đổi mật khẩu.

2.2. Lấy lại mật khẩu khi chưa có địa chỉ email
1. Nhập Số hiệu cán bộ/Số điện thoại/Tên giáo viên.
2. Khi chưa khai báo thông tin email của cán bộ giáo viên thì phần mềm hiển thị cảnh báo
Tài khoản này chưa có thông tin email.

3. Anh/chị vui lòng liên hệ với Cán bộ tin học hoặc Quản trị hệ thống Admin để lấy lại mật khẩu
4. Cán bộ quản trị hệ thống Admin vào danh sách cán bộ giáo viên để thiết lập địa chỉ email.
5. Sau khi được cán bộ quản trị hệ thống hoặc cán bộ tin học thông báo đã được thiết lập địa chỉ email, cán bộ giáo viên đăng nhập vào phần mềm, nhấn Quên mật khẩu và thực hiện tương tự như phần 2.1.

Xem thêm