Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp  > Quản lý học sinh > Thực hiện phân quyền cho tài khoản

Thực hiện phân quyền cho tài khoản

Để có thể thực hiện phân quyền xem/thêm/sửa hay xóa nghiệp vụ nào đó cho tài khoản thì anh/chị thực hiện như sau: 
  • Tại màn hình trang chủ, chọn ảnh đại diện\Quản trị hệ thống
Hướng dẫn thêm người dùng

Hướng dẫn thêm vai trò

Xem thêm